Asco 1/4" 8320G184 (242010-001-f) 3-Way Solenoid valve 120V/60Hz
Asco 1/4" 8320G184 (242010-001-f) 3-Way Solenoid valve 120V/60Hz
Asco 1/4" 8320G184 (242010-001-f) 3-Way Solenoid valve 120V/60Hz

Asco 1/4" 8320G184 (242010-001-f) 3-Way Solenoid valve 120V/60Hz

We have 3 in stock.

Regular price $150.00 Sale

Asco 1/4" 8320G184 (242010-001-f) 3-Way Solenoid valve 120V/60Hz

Condition: New